B2B-politik og -vilkår

Vilkår for B2B-kunder og handel med Cleans ApS

1. Anvendelse B2B

Som B2B-kunde (Erhvervskunde, Partner, eller Grossist) til Cleans ApS, CVR-nummer: 43142399, accepteres samtidigt vores (“Cleans ApS”) B2B-politik og -vilkår (“Aftalegrundlag”), herunder unikke købs-, leverings-, reklamations-, returnerings-, refunderings- og bruger-betingelser. Vi gør opmærksom på, at disse B2B betingelser adskiller sig fra vores B2C vilkår og services.

2. Aftalegrundlag B2B

2.1 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Cleans ApS tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Cleans ApS salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til B2B-kunden. B2B-kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Cleans udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Juridisk status

Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Købsbetingelser B2B

3.1 Pris

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Cleans ApS gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Cleans ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser anvist er eksklusive moms for brugere logget ind som B2B-kunde.

3.2 Betaling

B2B-kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter en ordre er lagt, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3.3 Forsinket betaling

3.3.1 Rente

Hvis B2B-kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Cleans ApS er uden ansvar for, har Cleans ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 3% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

3.3.2 Ophævelse

Cleans ApS har til enhver tid ret til at annullere en ordre, hvis betalingen ikke er modtaget inden tidsfristen, eller får mistanke om, at B2B-kunden ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Cleans ApS, har Cleans ApS ud over rente efter pkt. 3.3.1. ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

3.4 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

3.4.1 Tilbud

Cleans ApS tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Cleans ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Cleans ApS, medmindre Cleans ApS meddeler B2B-kunden andet.

3.4.2 Ordrer

B2B-kunden skal placere ordrer på produkter eller ydelser til Cleans ApS via B2B adgang på cleans.dk eller skriftligt på order@cleans.dk — en ordre skal indeholde følgende oplysninger: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsmode, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, (ix) Leveringsbetingelser, og (x) CVR-nummer.

3.4.3 Ordrebekræftelser

Cleans ApS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser til B2B-kunden skriftligt 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Cleans ApS.

3.4.4 Ændring af ordrer

B2B-kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Cleans ApS skriftlige accept.

3.4.5 Uoverensstemmende vilkår

Hvis Cleans ApS bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og B2B-kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal B2B-kunden meddele det til Cleans ApS skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

4. Leveringsbetingelser B2B

4.1 Leveringstid

Cleans ApS tilstræber sig at afsende alle B2B-ordrer inden for 5 arbejdsdage, efter betaling af ordren er modtaget. Ved køb af bestillingsvarer kan der komme længere leveringstider som f.eks. ved køb af logomåtter. Se produktbeskrivelser eller kontakt Cleans ApS for en konkret status på enkelte produkters forventede leveringstider.

Cleans ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

4.2 Undersøgelse

B2B-kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis B2B-kunden opdager en fejl eller mangel, som B2B-kunden ønsker at påråbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Cleans ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Cleans ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

5. Forsinket levering B2B

5.1 Meddelelse

Hvis Cleans ApS forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Cleans ApS kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og et nyt forventet leveringstidspunkt.

I tilfælde af udsolgte produkter eller lagerfejl, forbeholder Cleans ApS sig retten til at forlænge leveringstiden, indtil de(t) pågældende produkter igen er lagerført.

5.2 Ophævelse af køb

Hvis Cleans ApS undlader at levere produkter senest 10 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som B2B-kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden for en rimelig frist på 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlige meddelelse til Cleans ApS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

6. Reklamationsbetingelser B2B

6.1 Garanti

Cleans ApS produkter er omfattet af en garanti på 1 år fra købsdatoen, medmindre andet er angivet. Denne garanti dækker fabrikationsfejl og funktionsfejl, der opstår under normal brug af produktet. Vores garanti dækker ikke skader forårsaget af misbrug, eller uhensigtsmæssig håndtering af produktet, som fraviger vores vedligeholdelsesguide.

Hvis B2B-kunden ønsker at påråbe sig reklamationsretten, bedes der rette henvendelse til vores kundeservice for nærmere instrukser.

6.2 Meddelelse

Hvis B2B-kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som B2B-kunden ønsker at påråbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Cleans ApS. Hvis en fejl eller mangel, som B2B-kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til Cleans ApS, kan den ikke senere gøres gældende. B2B-kunden skal give Cleans ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Cleans ApS beder om.

6.3 Undersøgelse

Alle reklamationer skal først til undersøgelse hos Cleans ApS før reklamationen kan godkendes eller udelukkes. For at en B2B-kunde kan søge om reklamation skal disse punkter følges:

(i) Underrette Cleans ApS om den påståede mangel så hurtigt som muligt og inden for garantiperioden;

(ii) Giv Cleans ApS alle nødvendige oplysninger, herunder produktnummer, fotos af den påståede defekt og rimeligt bevis for købsbeviset. Ordrenummeret/fakturaen er købers bedste købsbevis;

(iii) Fremlægge bevis for, at produktet er monteret korrekt og anvendes i overensstemmelse med Cleans ApS instruktioner som er angivet på vedligeholdelsesguiden;

(iv) Stille produktet til rådighed for inspektion af Cleans ApS (hvilket sker for købers regning), således at Cleans ApS kan udføre alt nødvendigt arbejde med produktet.

Inden for rimelig tid efter at Cleans ApS har modtaget meddelelse fra B2B-kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Cleans ApS B2B-kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. B2B-kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Cleans ApS. B2B-kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkter under transport til Cleans ApS. Cleans ApS bærer omkostningerne ved og risikoen for produkter under transport til B2B-kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

6.4 Afhjælpning

Inden rimelig tid efter at Cleans ApS har afgivet meddelelse til B2B-kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Cleans ApS fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte de(t) defekte produkter, (ii) udføre en reparation, eller (iii) tilbyde et prisafslag.

6.5 Ophævelse

Hvis Cleans ApS undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden for rimelig tid efter, at Cleans ApS har givet meddelelse til B2B-kunden efter pkt. 6.3, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden for en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Cleans ApS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af punkt 6.1- 6.5.

7. Returneringsbetingelser B2B

Som B2B-kunde har man mulighed for, at returnere ikke benyttede varer inden for 30 dage. For at igangsætte en retur, skal man logge ind på sin B2B konto og derfra vælge den pågældende ordre samt varer man ønsker at returnere.

Herefter får B2B kunden tilsendt information vedr. retur-forsendelsen samt instruktioner på fragt metoden.

Obs. ingen retur på logomåtter da disse måtte typer er special fremstillet og derfor ikke kan sælges videre.

Vi opkræver 10% afgift af den samlede ordreværdi til at dække de samlede udgifter for fragt og lagerhåndtering.

8. Refunderingsbetingelser B2B

Efter en retur-ordre er modtaget og behandlet, overfører Cleans ApS pengene tilbage til samme konto anvendt på betalingstidspunktet. Cleans ApS forpligter sig til at tilbageføre beløbet inden for 30 dage.

9. Ansvar B2B

9.1 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handler og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cleans ApS ikke ansvarlig over for B2B-kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Cleans ApS kontrol og som Cleans ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

9.3 Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Cleans ApS ikke ansvarlig over for B2B-kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre der er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Ansvarsbegrænsning

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Cleans ApS ansvar over for B2B-kunden ikke pr. Kalenderår samlet overstige 10% af det salg af produkter, som Cleans ApS netto har faktureret til B2B-kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Cleans ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10. Immaterielle rettigheder B2B

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Cleans ApS.

11. Fortrolighed B2B

B2B-kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Cleans ApS erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12. Udelukkelse B2B

Cleans ApS forbeholder sig retten til at udelukke B2B-kunden fra at foretage et login eller bestillinger, hvis B2B-kunden ikke overholder Cleans B2B betingelserne, herunder betalingsbetingelser særdeles eller på anden vis udviser uetisk adfærd.

13. Brugerbetingelser B2B

Cleans ApS skal godkende enhver form for optagelse og har til enhver tid ret til at ophæve et samarbejde, hvis Cleans får mistanke om, at B2B betingelserne ikke overholdes.

14. Behandling af personfølsomme oplysninger B2B

14.1 Behandling

Cleans ApS behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og –loven. Oplysninger om B2B-kundens firma-oplysninger, navn, e-mail, telefonnummer mv. benyttes primært i forbindelse med B2B-kundens bestilling og kommunikation med B2B-kunden, men herudover også til markedsføringsmæssige formål.

14.2 Den registreredes rettigheder

Cleans ApS efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

14.3 Opbevaring og videregivelse

Cleans ApS opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Cleans ApS hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre B2B-kunden har givet accept.

14.4 Kontakt

Ønsker B2B-kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slette eller korrigeret, kan B2B-kunden kontakte Cleans ApS på info@cleans.dk.

15. Gældende ret og værneting B2B

15.1 Gældende ret

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

15.2 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med partnernes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.